Adatkezelési tájékoztató

You are here:

A D A T K E Z E L É S I   
T Á J É K O Z T A T Ó

*   *   *

A jelen adatvédelmi tájékoztató egy áttekintést nyújt az Ön számára arra vonatkozóan, hogy a Techno Heating Kft. miként biztosítja az Ön adatainak védelmét, mely adatokat, milyen célból és milyen jogi alapra hivatkozva rögzítünk.

*   *   *

Az Ön adatait a Techno Heating Kft. kezeli.

Elérhetőségeink:

Székhely:         1213 Budapest, Szent István út 333. A. ép.

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-172193

Telefon:          +36 (30) 307 8448

E-mail:            iroda@technoheating.hu

Honlap 1:        www.vizgazfutesbudapest.hu

Honlap 2:        www.technoheating.hu

Amennyiben az adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, úgy forduljon bizalommal a Techno Heating Kft. adatkezelőjéhez:

Név:                Csesznyik Zsolt

Levélcím:        1213 Budapest, Szent István út 333/a

Telefon:          +36 30 307 84 08

E-mail:            cs.zsolt@technoheating.hu

Adatkezelés jogalapja

A Techno Heating Kft. adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.

A Techno Heating Kft. az Ön adatait az Ön beleegyezésével és hozzájárulása mellett kezeli azzal, hogy az adatok felhasználásával kapcsolatos beleegyezését bármikor visszavonhatja.


Személyes adatok köre

Az Ön által megadott személyre vonatkozó adatok közé tartozik, többek között:

 • az Ön neve,
 • az Ön címe (irányítószám, település, cím és címkiegészítés),
 • az Ön e-mail címe,
 • az Ön születési ideje,
 • az Ön neme,
 • az Ön telefonszáma és/vagy mobiltelefon-száma,
 • az Ön fizetési információi (számlázási és fizetési adatok),
 • általunk az Ön rendelkezésére bocsátott termék neve,
 • általunk az Ön rendelkezésére bocsátott termék gyártási száma.


Személyes adatok felhasználása:

Ha Ön a személyére vonatkozó adatait a rendelkezésünkre bocsájtja, úgy ezeket kérdésének (kérdéseinek) megválaszolására, árajánlat készítésére, a megrendelésének feldolgozására szaktanácsadásához szükséges lebonyolításra, műszaki adminisztrációra, az Önnel történő szerződéskötésre és annak teljesítésére, az általunk kínált szolgáltatások fejlesztésére és teljesítésére, valamint az Önnel való kapcsolattartásra használjuk fel.

Személyes adatok megosztása

Az Ön adatait kizárólag a Techno Heating Kft. őrzi és kezeli.

A Techno Heating Kft. nem továbbít adatot harmadik országokba és nemzetközi szervezetek részére.

A Techno Heating Kft. az alábbi kivételekkel nem továbbít személyes adatot harmadik fél részére.

A Techno Heating Kft. a számlázással és fizetéssel kapcsolatos adatokat kizárólag az/a Resultra Kontír Kft könyvelőirodának továbbítja, hogy adózással kapcsolatos törvényi kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A Techno Heating Kft. az Ön adatait kizárólag abban az esetben és szükséges mértékben osztja meg a partnereivel (beszállítóival és alvállalkozóival), amennyiben azok a szerződések, illetve a szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben a Techno Heating Kft. a szerződések, illetve a szolgáltatások teljesítéséhez harmadik személyt vesz igénybe, úgy annak személyéről és elérhetőségéről Önt a szerződésben külön is tájékoztatjuk.

Automatizált döntéshozatal

A Techno Heating Kft. nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt az Ön által megadott személyes adatok alapján. A Techno Heating Kft. az Ön által megadott személyes adatokat az Ön személyes jellemzőinek értékelésére, az Önnel kapcsolatos előrejelzések készítésére, következtetések levonására nem használják fel, profilalkotást nem végez.

 

Adatkezelés időtartama

A Techno Heating Kft. a személyes adatait mindaddig tárolja és kezeli, amíg azok törlésére nem kerülnek.


Személyes adatok törlése

Az Ön tárolt személyes adatai akkor kerülnek törlésre,

 • ha Ön visszavonja a tárolással kapcsolatos beleegyezését, vagy
 • ha az adatok a tárolással összefüggő cél eléréséhez már nem szükségesek, vagy
 • ha tárolásuk egyéb jogi okok miatt nem engedélyezett.

Az Ön adatai törlésre kerülnek, amennyiben Ön felé nincs szükséges bizonyítási-, elszámolási- és/vagy könyveléstechnikai folyamat érvényben, vagy az adatok kifejezetten erre korlátozva kerülnek tárolásra.

Kérjük, hogy a törléssel kapcsolatos igényét a iroda@technoheating.hu e-mail címen jelezze a Techno Heating Kft. adatkezelőjének.

Adatkezelés és felhasználás a weboldal használata esetén (Ez a pont opcionális)

Szerverünk automatikusan log-fájl információkat gyűjt és tárol a szerverén, amelyeket az Ön böngészője bocsájt a rendelkezésünkre.

Ezek az alábbiak:

 • A böngészője típusa/változata
 • Az Ön által használat operációs rendszer
 • Hivatkozási URL (az előzőleg meglátogatott oldal)
 • A számítástechnikai eszközének IP címe
 • A szerverünk felkeresésének pontos időpontja

Ezek az adatok a Techno Heating Kft. számára nem kapcsolhatók össze meghatározott személyekkel. Ezen adatok nem kerülnek összerendelésre más adatforrásokkal. Ezekkel az adatokkal a Techno Heating Kft. statisztikai méréseket végez, amelyek feltárják a weboldal látogatók számát, a látogatások sorrendjét és az ún. hozzáférési pontokat. Ezeket az adatokat Techno Heating Kft. a weboldal fejlesztésére használja fel.

Adatkezeléssel összefüggő jogorvoslathoz való jog

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettük a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levélcím:        1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:          +36 (1) 391-1400

Fax:                 +36 (1) 391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:           http://naih.hu

A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.